6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİNCE KİŞİSEL VERİ SAHİBİ TARAFINDAN VERİ SORUMLUSUNA YAPILACAK BAŞVURLARA İLİŞKİN BAŞVURU FORMU

  1.  GENEL AÇIKLAMALAR

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Bundan sonra “veri sahibi” olarak anılacaktır), Kanun’un 11inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin belirli haklar tanınmıştır.

Kanunun 13üncü maddesinin 1inci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Bu  çerçevede  “yazılı”  olarak  Şirketimize  yapılacak  başvuruların,  işbu  form  kullanılarak;  iadeli taahhütlü mektupla tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları özelinde bilgiler verilmektedir.

Başvuru YöntemiBaşvurunun Yapılacağı AdresBaşvuru     Gönderiminde Belirtilecek BilgiBaşvuruya Eklenecek         Diğer Bilgiler
İadeli Taahhütlü MektupVakıflar OSB Mahallesi Sanayi Caddesi No:4/1 Ergene TEKİRDAĞZarfın     üzerine     “Kişisel Veri Koruma Kanunu Bilgi Talebi” Yazılacaktır.Her         Bir         Talep İçerisinde         Ayrıca Belirtilmektedir.

Yukarıda belirtilen kanal Kanunun 13. üncü maddesinin 1. inci fıkrası gereğince “yazılı” başvuru kanalıdır. Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı Şirketimizce duyurulacaktır.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız Kanunun 13. üncü maddesinin 2. inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren “en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde” yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili Kanunun 13üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

Bu formun ve talebinizin niteliğine göre sizlerden istenen bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda Şirketimiz tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Bu durumda Şirketimizin kanuni hakları saklıdır. Bu nedenle ilgili formun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir.

2.       BAŞVURU   SAHİBİNİN   TANINMASINA   VE   KENDİSİYLE   BAŞVURUSUYLA   İLGİLİ   İLETİŞİM KURULMASINA İLİŞKİN BİLGİLER

Yapmış olduğunuz başvurunuzla ilgili “başvuru sahibi”ni tanımlayabilmemiz ve talebinizin niteliğine

göre Şirketimiz içerisinde gerekli araştırmaları yapabilmemiz için aşağıdaki bilgilerin sağlanması gerekmektedir.

Bununla birlikte aşağıda belirtilen iletişim bilgileriniz, sizlerden başvurunuzla ilgili daha detaylı bilgi almak, sizleri inceleme süreçlerimiz hakkında bilgilendirmek ve başvurunuzun sonuçlarını sizlere iletmek amacıyla talep edilmektedir.

Adı Soyadı                                                   :

TC Kimlik Numarası                                     :

Adres                                                           :

Cep Telefonu                                               :

Elektronik Posta Adresi                                :

Müşteri                  İş Ortağı                             Ziyaretçi                Diğer

Şirketimizle Olan İlişkiniz Sona Erdi Mi?       : Evet                                                   Hayır

3.       BAŞVURU SAHİBİNİN TALEPLERİ (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11 (1))

Aşağıda Kanun’un 11. inci maddesi gereğince veri sorumlusu olan Şirketimizden talep edebileceğiniz haklar belirtilmektedir. Seçtiğiniz haklara göre Şirketimiz içerisinde değerlendirme yapılarak Kanunun 13. üncü maddesinin 3. üncü fıkrası uyarınca cevaplar tarafınıza iletilecektir.

Talep NoTalep KonusuKanuni DayanakSeçiminiz (İlgili                      bölümü işaretleyiniz)
    1Şirketinizin hakkımda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek istiyorum    Kişisel                  Verilerin Korunması          Kanunu Mad 11/1 (a) 
2Eğer  Şirketiniz  hakkımda  kişisel  veri işliyorsa   bu   veri   işleme   faaliyetleri hakkında bilgi talep ediyorumKişisel                  Verilerin Korunması          Kanunu Mad 11/1 (b) 
3Eğer  Şirketiniz  hakkımda  kişisel  veri işliyorsa bunların işlenme amacını  ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanmadığını öğrenmek istiyorumKişisel                  Verilerin Korunması          Kanunu Mad 11/1 (c) 
4Eğer  kişisel  verilerim  yurtiçinde  veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, bu üçüncü kişileri bilmek istiyorumKişisel                  Verilerin Korunması          Kanunu Mad 11/1 (ç) 
5Kişisel  verilerimin   eksik  veya  yanlış işlendiği   düşünüyorum   ve   bunların düzeltilmesini istiyorumKişisel                  Verilerin Korunması          Kanunu Mad 11/1 (d) 
6Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin  ortadan kalktığını düşünüyorum ve bu çerçevede kişisel verilerimin;    Kişisel                  Verilerin Korunması          Kanunu Mad 11/1 (e) 
 TalebinizSeçiminiz     ((x)              işareti koyarak belirtiniz. Burada yalnızca             bir kutuyu seçebilirsiniz) 
Silinmesini  talep ediyorum 
Anonim         Hale Getirilmesi Talep Ediyorum. 
7Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin (Talep No 5) aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini istiyorum    Kişisel                  Verilerin Korunması          Kanunu Mad 11/1 (f) 
      8Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin  ortadan kalktığını düşünüyorum (Talep No 6) ve bu çerçevede kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de;    Kişisel                  Verilerin Korunması          Kanunu Mad 11/1 (f) 
 TalebinizSeçiminiz     ((x)              işareti koyarak belirtiniz. Burada 
   yalnızca             bir kutuyu seçebilirsiniz)   
Silinmesini  talep ediyorum 
Anonim         Hale Getirilmesi Talep Ediyorum. 
9Şirketiniz   tarafından   işlenen   kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde şahsım aleyhine bir sonuç doğduğunu düşünüyorum. Bu sonuca itiraz ediyorum.      Kişisel Korunması Mad 11/1 (g)      Verilerin Kanunu 
10Kişisel      verilerimin      kanuna      aykırı işlenmesi nedeniyle zarara uğradım. Bu zararın tazmini talep ediyorum.Kişisel Korunması Mad 11/1 (h)Verilerin Kanunu 

4.       TALEBİNİZİN KONUSUNA GÖRE İSTENEN DİĞER BİLGİLER VE BELGELER

Kanun’un 11. inci maddesinin 1. inci fıkrası uyarınca yukarıda belirtilen haklarınızın icrası ve bu çerçevede Şirketimiz tarafından Kanunun 13. üncü maddesi mucibinde değerlendirme yapılabilmesi için, talebinizin konusuna göre aşağıda belirtilen bilgi ve belgeleri de bizlere sağlamanız gerekmektedir.

Talep NoTalep KonusuSağlanması    Talep     Edilen Ekstra BilgiSağlanması         Talep Edilen Belge
    1Şirketinizin   hakkımda   kişisel   veri işleyip        işlemediğini        öğrenmek istiyorumYokYok
2Eğer Şirketiniz hakkımda kişisel veri işliyorsa  bu  veri  işleme  faaliyetleri hakkında bilgi talep ediyorumYokYok
3Eğer Şirketiniz hakkımda kişisel veri işliyorsa bunların işlenme amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanmadığını öğrenmek istiyorumYokYok
4Eğer kişisel verilerim yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa bu üçüncü kişileri bilmek istiyorumYokYok
5Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiği  düşünüyorum  ve  bunların düzeltilmesini istiyorumEksik veya yanlış olduğunu düşündüğünüz, düzeltilmesini        istediğiniz kişisel veriniz:Eksik        ve        yanlış işlendiğini düşündüğünüz kişisel verinizin     doğru     ve tamamlayıcı
   bilgilerini      gösteren belgeler (Nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh
6Kişisel   verilerimin   kanun   ve   ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum ve bu çerçevede kişisel verilerimin;İlgili      sebebi     ve      neden ortadan                      kalktığını düşündüğünüzü belirtiniz:Seçim yaptığınız ilgili hususu   tevsik   edici belgeler.
 TalebinizSeçiminiz     ((x)           işareti koyarak belirtiniz. Burada yalnızca bir             kutuyu seçebilirsiniz) 
Silinmesini talep ediyorum 
Anonim      Hale Getirilmesi Talep Ediyorum. 
7Eksik        ve       yanlış        işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin (Talep No 5) aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini işitiyorumEksik veya yanlış olduğunu düşündüğünüz             kişisel verinizEksik        ve        yanlış işlendiğini düşündüğünüz kişisel verinizin     doğru     ve tamamlayıcı bilgilerini       gösteren belgeler (Nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh gibi)
      8Kişisel   verilerimin   kanun   ve   ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum (Talep No 6) ve bu çerçevede kişiselİlgili      sebebi     ve      neden ortadan                      kalktığını düşündüğünüzü belirtiniz:Seçim yaptığınız ilgili hususu   tevsik   edici belgeler.
 verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de;  
 TalebinizSeçiminiz     ((x)           işareti koyarak belirtiniz. Burada yalnızca bir             kutuyu seçebilirsiniz) 
Silinmesini talep ediyorum 
Anonim      Hale Getirilmesi Talep Ediyorum. 
9Şirketiniz  tarafından  işlenen  kişisel verilerim münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde şahsım aleyhine bir sonuç doğduğunu düşünüyorum. Bu sonuca itiraz ediyorum.Hangi talebiniz veya işlemle ilgili böyle bir husus olduğunu düşündüğünüzü belirtin.Yandaki           kolonda işaretlediğiniz münhasır      otomatik sistemler   vasıtasıyla işlemeye   konu   olan hususla  ilgili  yapmış olduğunuz   talepleri gösteren belgeler.
10Kişisel   verilerimin    kanuna    aykırı işlenmesi nedeniyle zarara uğradım. Bu zararın tazmini talep ediyorum.Kanuna aykırılığa konu olan hususu belirtiniz.Yandaki           kolonda belirmiş      olduğunuz mahkeme kararı veya Kurul               kararının örneklerini;   bunların sizlerle olan ilişkisi ve uğradığınız       zararın tutarını gösteren her türlü                belgeyi başvurunuza eklemeniz gerekmektedir.

5.       BAŞVURU SAHİBİNİN BEYANI (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 13 (1)- (3))

Yukarıda  belirttiğim  talepler  doğrultusunda,  Şirketinize  yapmış  olduğum  başvurumun  Kanun’un 13üncü maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim.

         

Cevabın 2.inci bölümde sağlamış olduğum posta adresime gönderilmesini istiyorum

Cevabın 2.inci bölümde sağlamış olduğum elektronik posta adresime gönderilmesini istiyorum

Başvuruda Bulunan İlgili Kişi (Kişisel Veri Sahibi) Adı Soyadı                                               :

Başvuru Tarihi                   :

İmza                                     :

Language »